Browse All

1896
Kondo, Seijiro
Kyoto ezu
Pocket Map
1896
Kondo, Seijiro
Kyoto ezu
Pocket Map
1881
Kondo, Tajuro
Meiji shinsen Kyoto sairanzu …
Pocket Map
1906
Kusaka, Ihe
Jitchi tosoku Kyoto shigai z …
Pocket Map
1800
Anonymous
Saigoku sanjusankasho jugoba …
Pocket Map
1850
Maruya, Zenbe
Kaisei Kyo ezu
Pocket Map
1850
Maruya, Zenzaburo
Kaisei Kyo ezu: zen
Pocket Map
1868
Masuya, Kichigoro
Kyoto meisho kyuseki ryakuzu
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Kyo no mizu Karaku oko zu.
Pocket Map
1841
Metogiya, Sohachi
Cover: Kyo no mizu Karaku ok …
Pocket Map
1895
Asai, Hironobu
Kyoto shigai meisho annai sh …
Pocket Map
1879
Monji, Tominosuke
Shinsen doban Kyoto ichiran …
Pocket Map
1879
Monji, Tominosuke
Shinsen doban Kyoto ichiran …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1898
Murakami, Kanbe, 19th cent.
Jitchi sokuryo Kyoto-fu kann …
Pocket Map
1881
Fugetsu Shozaemon
Kyoto ku kumiwake saizu
Pocket Map
1895
Muramatsu, Hatsujiro
Kyoto shinchizu : narabini m …
Pocket Map
1786
Fuhai
Tenmei shinpan shuchu Kyo ez …
Pocket Map
1895
Muramatsu, Hatsujiro
Kyoto shinchizu : narabini m …
Pocket Map
1880
Fukutomi, Seisui
Kukaku kaisei Kyoto no zu : …
Pocket Map
1895
Niki, Mojita
Kyoto meisho annai zu
Pocket Map
1781
Noda, Tohachi
Kyo ezu michinori tsuki : ze …
Pocket Map
1880
Hasegawa, Fukutaro
Meisho ritei Kyoto kumiwake …
Pocket Map
1763
Noda, Tohachi
Horeki kaisei Kyo ezu michin …
Pocket Map
1751
Noda, Tohachi
Shinpan kaisei Kyo ezu michi …
Pocket Map
1879
Hashimoto, Yohachiro
Shinpan kumibetsu Kyoto saik …
Pocket Map
1811
Ogawa, Tazaemon
Kaisei bunken shinsen Kyo ez …
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1724
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1709
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1739
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1696
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1717
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1728
Hayashi, Yoshinaga
Shinsen zoho Kyo oezu.
Pocket Map
1725
Hayashi, Yoshinaga
Cover: Shinsen zoho Kyo oezu …
Pocket Map
1868
Sasada, Yahe
Kyoto shigai no ryakuzu
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Cover: Bird's eye view of Ki …
Pocket Map
1868
Shimidzu, Y.
Bird's eye view of Kioto and …
Pocket Map
1903
Shimizu Ikunosuke
Kyoto-shi zenzu
Pocket Map